Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden van DS-workwear & Projob-Workwear.nl

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DS Workwear & Projob-Workwear.nl

Artikel 1: Definities.

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van goederen of tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Leverancier: De onderneming van ‘t Schip, tevens handelend onder de handelsnaam DS-Workwear gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30170932
 3. Informatiedragers: magnetische harddisks en schijven, optische schijven, USB geheugensticks en alle andere middelen bestemd voor het vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
 4. Aangeleverde goederen: producten en materialen welke Opdrachtgever elders heeft aangeschaft om door Leverancier te laten (be)drukken, borduren of anderszins te bewerken.

Artikel 2: Algemeen.

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de Leverancier gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 3. Leverancier maakt Opdrachtgever er op attent dat de overeenkomsten geloten op deze website een zakelijke B2B overeenkoms betreft en als gevolg daarvan consumentenwetgeving niet van toepassing is op de gesloten overeenkomsten.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen.

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de Leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van de Leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen, tenzij expliciet overeengekomen tussen partijen, worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één (1) maand na verstrekking van het aanbod aan de Leverancier is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de Leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat, zulks met inachtneming van het bepaalde onder artikel 3 lid 1 hierboven.
 3. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van de (op) te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten, etc. zijn steeds bij benadering zodat jegens Leverancier daaraan geen aanspraken kunnen worden ontleend..

Artikel 4: Verzending, Annulering & Retour.

 1. Indien er sprake is van verzending van goederen zijn de kosten voor pakketzending binnen nederland €7,50 en naar Belgie €8,65. Bij orders met een totaal order bedrag boven €85,- zijn deze kosten inbegrepen bij de order en worden deze niet als toeslag gerekend. 
 2. De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits de hierdoor voor de Leverancier ontstane schade wordt vergoed. Onder deze schade worden begrepen de door de Leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de Leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 3. Bij retour is een retour kosten percentage van 15% (met een minimum van €15,-) van het ordertotaal van toepassing daarnaast zijn de verzendkosten en verantwoordelijkheid van de retourzending voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever kan producten retourneren naar de Leverancier mits deze onbeschadigd, ongedragen en zich in de orginele verpakking bevinden zoals geleverd aan de Opdrachtgever binnen 14 dagen na levering van de goederen. Bij een retour dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het retourneren van de goederen naar het vestigingsadres van de Leverancier inclusief de kosten van verzending. De leverancier zal de goederen inspecteren en beoordelen op origele staat, Retourzendingen die niet voldoen aan één van de bovenstaande condities worden niet in behandeling genomen.
 5. Indien de Opdrachtgever artikelen besteld heeft welke speciaal voor de Opdrachtgever zijn; gefabriceerd, gepersonaliseerd of vermaakt, kunnen deze niet geretourneerd worden naar leverancier. 

 

Artikel 5: Prijs.

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, netto á contant, af fabriek en in bulk verpakt.
 2. De prijs die de Leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties zoals vermeld in de offerte.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in één (1) jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen dan wel in het geval bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald volgens de laatstelijk door Leverancier uitgegeven en gepubliceerde prijzen en prijslijsten en/of de adviesverkoopprijzen zoals vermeld op zijn website en/of in de meest recente catalogi en voorts, indien er geen actueel toepasselijke prijslijst beschikbaar is, door de in de grafische en promotionele industrie als redelijk beschouwd bedrag.
 6. Door Leverancier geaccepteerde orders, bevestigd door orderbevestigingen of niet, houdt niet onherroepelijk in dat er geleverd wordt. Leverancier kan te allen tijde aangenomen opdrachten alsnog afwijzen wegens zwaarwegende redenen, daaronder ten minste begrepen (maar niet alleen) onvoldoende voorraad van betreffende artikelen.

Artikel 6: Prijswijzigingen.

 1. De Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, databestanden of wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die de Leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodgoederen dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor eenzijdige verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot eenzijdige verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De Leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
 4. Eenzijdige verhoging van de overeengekomen prijs zal altijd schriftelijk door Leverancier aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien Opdrachtgever expliciet te kennen geeft niet in stemmen met de verhoogde prijs is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, mits de hierdoor voor de Leverancier ontstane schade wordt vergoed. Onder deze schade worden begrepen de door de Leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de Leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 7: Betalingstermijn.

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen a’ contant of door middel van pinnen te voldoen bij het (af)leveren/afhalen van de goederen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als vorenbedoeld is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door de Leverancier is vereist.
 2. De Leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zet en opmaakwerk, litho’s, screens, borduurkaarten en proeven.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de Leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de Leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de Leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de Leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De Leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 75,00.
 6. Indien door Leverancier schriftelijk een betalingstermijn werd gegund dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd en dient Opdrachtgever voor het verstrijken van de termijn te hebben betaald door middel van overmaking op de bankrekening van dan wel contant bij Leverancier. Als datum van betaling bij bankrekening geldt de datum van creditering op leveranciers rekeningnummer.
 7. Verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan, behoudens indien schriftelijk overeengekomen.
 8. Leverancier behoudt zich het recht voor om zijn vordering op Opdrachtgever te verpanden.
 9. Ingeval Leverancier facturen of andere vorderingen aan derden heeft verpand en dit is op de factuur vermeld, of door tijdig schrijven kenbaar gemaakt, is opdrachtgevers betaling uitsluitend bevrijdend aan de opgegeven pandhouder.

Artikel 8: Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud.

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de Leverancier zijn bedrijf uitoefent.
 2. De Leverancier is niet gehouden de vervaardigde goederen in gedeelten af te leveren.
 3. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de Leverancier te leveren goederen. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van de Leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren goederen in ontvangst te nemen.
 4. Iedere levering van goederen door de Leverancier aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst, alsmede eerdere overeenkomsten, is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 5. Indien vervoer van de af te leveren goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van goederen van de Leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze goederen in goede staat verkeren c.q. verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 6. De Leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren goederen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. Voordat de eigendom van de goederen op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van Leverancier geldt aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgever zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 8. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden zal Opdrachtgever de goederen slechts bezitten als houder van Leverancier en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd houden en opslaan en opgeslagen houden met daarop de expliciete aanduiding dat deze nog in eigendom toebehoren aan Leverancier
 9. Leverancier wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.

10.Leverancier behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom nog niet aan Opdrachtgever is overgegaan weer in bezit te nemen en Opdrachtgever geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Leverancier om zijn terreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de niet-verklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever.

11.In geval Opdrachtgever bezwaar of reclamaties maakt tegen een deel van de goederen en/of diensten, dan is Opdrachtgever niet bevoegd de betaling op te schorten ter zake van de afgeleverde goederen en/of diensten waartegen Opdrachtgever geen bezwaren heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 9 : Termijn van levering.

 1. Een door de Leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van de Leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de Leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de Leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de Leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18.
 4. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De Leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de Leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. Bij gebreke van een reactie binnen redelijke termijn en indien Leverancier van mening is dat niet langer gewacht kan worden met de productie (bijvoorbeeld bij het op de hoogte zijn van het vervallen van een uiterste levertijd door fatale termijn zoals bij evenementen) wordt Opdrachtgever geacht goedkeuring te hebben verleend aan de proef – fax, -kopie, dan wel ander voorbeeld of proefdruk.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan artikel 9 lid 5 indien Leverancier (na uitblijven of te laat geven van goedkeuring) besluit (nog) niet te drukken.
 7. Indien Opdrachtgever bij Leverancier een spoedopdracht plaatst, waarvan in ieder geval sprake is indien een opdracht binnen 7 werkdagen na de opdrachtverlening dient te zijn voltooid, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van een gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering.

 1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de Leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de Leverancier terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Opdrachtgever dient het vorenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. De Leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. Indien de Opdrachtgever geen onderzoek of kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel (tijdig) te doen geldt de nakoming van de overeenkomst door Leverancier als deugdelijk.
 4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de Leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 5. De prestatie van de Leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst.

 1. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de Leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, opmaak-, druk- of andere proeven.

 1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de Leverancier ontvangen zet-, opmaak-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Leverancier terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de Leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. De Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde proeven.
 4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen.

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, opmaak-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde goederen betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Minderleveringen bij textiel en aanverwante producten zijn per maatvoering en per product ten opzichte van het overeengekomen aantal toegestaan voor tenminste 2 artikelen per drukkleur en voor elk ontwerp plus het volgende percentage: oplage tot 999 eenheden 5%, oplage van 1000 en meer 3% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van drukwerk en/of bedrukte artikelen niet zijnde textiel, is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht.
 5. Indien Opdrachtgever bij textiel en aanverwante producten uitdrukkelijk heeft aangegeven geen onder levering toe te staan, zal het ter voorkoming van minderlevering extra bestelde worden doorberekend. Dit zal maximaal 1,5 maal het aantal en percentage zijn zoals genoemd in artikel 13.4, behoudens indien schriftelijk andersluidend is overeengekomen.
 6. Kleurverschillen van de goederen onderling binnen één levering of ten opzichte van een vorige levering kunnen geen reden zijn voor afkeur van geleverde goederen.
 7. Positieverschillen en/of formaten van opdrukken en/of borduursels aangebracht op de goederen onderling binnen één levering of ten opzichte van een vorige levering kunnen geen reden zijn voor afkeur van geleverde goederen.
 8. Nadat klachten Leverancier hebben bereikt, zal Leverancier zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Opdrachtgever dient toe te staan dat vertegenwoordigers van Leverancier de desbetreffende goederen onderzoeken. Op eerste verzoek van Leverancier is Opdrachtgever verplicht de goederen waarover wordt geklaagd aan Leverancier voor eigen kosten en risico, verzekerd tegen zoekraken, te retourneren. In geval van een gegronde klacht zal Leverancier de vrachtkosten voornoemd vergoeden tot een maximum van 125% van het door Leverancier gehanteerde tarief voor het toezenden van goederen.
 9. Is de klacht gegrond dan heeft Leverancier de keuze de goederen te vervangen dan wel Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever verschuldigde prijs voor de desbetreffende goederen.

Artikel 15: Auteurs en andere rechten

 1. De Opdrachtgever garandeert de Leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen goederen zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de Leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens vorenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de Leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de Leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de Leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De door de Leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde goederen zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 5. De Opdrachtgever verkrijgt na levering door de Leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de Leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde goederen en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze goederen in het kader van enig productieproces.

Artikel 16 : Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door de Leverancier vervaardigde goederen zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, borduurkaarten, drukplaten, zeefdrukvormen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de Leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. De Leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde goederen aan de Opdrachtgever af te geven.
 3. De Leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde goederen voor de Opdrachtgever te bewaren. Indien de Leverancier en de Opdrachtgever overeenkomen dat deze goederen door de Leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste drie jaar en zonder dat de Leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 4. Leverancier hanteert soms bij drukwerk of borduringen voor herhalingsorders een speciaal tarief, de basisgedachte hiervan is dat een Opdrachtgever die binnen één jaar opnieuw dezelfde order ingeeft niet opnieuw volledige voorbereidingskosten hoeft te betalen. Echter deze regeling geldt geheel onder voorbehoud en wordt toegepast na oordeel van Leverancier.

Artikel 17 : Eigendom opdrachtgever, pandrecht.

 1. De Leverancier zal de door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde goederen bewaren als een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde goederen. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de Leverancier van modellen of voorbeelden van artikelen, kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze goederen wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven goederen tijdens de bewaring door de Leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In geen geval zal Leverancier hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld noch de Opdrachtgever hiervoor schadeloos stellen.
 4. De Opdrachtgever verleent op eerste verzoek van Leverancier een bezitloos pandrecht op alle (toekomstige) goederen die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de Leverancier door hem in de macht van de Leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de Leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde goederen, materialen en producten.

 1. Indien de Opdrachtgever met de Leverancier is overeengekomen, dat de Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking, borduren of andere bewerkingen zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De Opdrachtgever zal hiertoe instructies van de Leverancier vragen.
 2. De Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de Leverancier vragen en tenminste rekening houden met de in artikel 13 lid 4 en 5 genoemde hoeveelheden.  De Opdrachtgever staat er voor in, dat de Leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de Leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 3. De Leverancier is niet gehouden de van de Opdrachtgever ontvangen goederen voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 4. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de Leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en het later door de Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
 5. De Leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid of wasechtheid indien de Opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de Leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals onder meer doch niet beperkt tot het aanbrengen van wasverzachters, stijfsel, waterafstotende en waterdichte lagen, lak, vernis, anti-smetpoeders of siliconen.
 7. De Leverancier is gerechtigd over de resten zoals verpakking en snijafval etc. van het door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De Opdrachtgever is op verzoek van de Leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de verpakkingsresten binnen een door Leverancier aangegeven termijn en voor eigen kosten bij de Leverancier af te halen.
 8. Aanlevering en terug leveren van de goederen zal in bulk geschieden, in geen geval zal per stuk verpakt goed uit en/of weer terug verpakt worden zonder nader overeengekomen vergoeding.

Artikel 19: Overmacht.

 1. Tekortkomingen van de Leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de Leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de Leverancier toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Wasvoorschriften & garantie.

 • Leverancier geeft 1 jaar garantie op zijn goederen, met uitzondering van ritsen en druk- knopen waarvoor 3 maanden garantie geldt.
 • De opdrachtgever dient ten minste 72uren te wachten alvorens de goederen te wassen na ontvangst. Dit om de was vastheid van opdrukken op de goederen te garanderen.
 • Indien Opdrachtgever kleding professioneel wenst te gebruiken dan is de garantie beperkt tot merken en modellen die speciaal voor industrieel gebruiken en als werkkleding zijn bedoeld. Recreatieve merken en modellen zijn voor professioneel gebruik uitgesloten van garantie.
 • Leverancier garandeert de wasechtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal en recreatief gebruik voor maximaal 1 jaar, en bij professioneel gebruik voor maximaal 6 maanden, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien Opdrachtgever zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van de volgende voorschriften;
 • alle textiel; altijd -binnenstebuiten wassen;
 • Geen wasverzachter toepassen
 • niet warmer dan 40 graden Celsius wassen;
 • een opdruk nooit strijken, doe dit vanaf de achterzijde
 • bodywarmers, jacks, parka’s etc. alleen door middel van handwas reinigen -gedrukte artikelen niet in een wasdroger.
 • Uitgesloten van was echtheidsgarantie zijn: nylon & polyamide artikelen (afnemen met vochtige doek), katoenen draagtasjes en alle caps, bretels, hoedjes, petjes en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen.

Artikel 21: Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van de Leverancier uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. De Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever.
 4. De Leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door de Leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de Opdrachtgever de Leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien de Leverancier te zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtgever hem te zake volledig vrijwaren en de Leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 22: Toepasselijk recht.

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke rechter te Utrecht